Aandacht is ons werk

Gesprekspartners

Locatie zoeken
Kaart

De Passerel biedt ondersteuning in de gemeenten Apeldoorn, Voorst en Epe.

Alle locaties
Moeder en zoon, onze gesprekspartners

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ, 1996) biedt cliënten en hun verwanten de mogelijkheid om inspraak te hebben. De leden van onze cliëntenraad en verwantenraad vertegenwoordigen onze cliënten en hun ouders en verwanten en zijn regelmatig met ons bestuur in gesprek. In onze ondernemingsraad kennen wij een zeer gewaardeerde partner voor gesprek en advies. De leden van de raad van toezicht houden toezicht op de kwaliteit van de zorg, de bedrijfsvoering en de financiële situatie. We werken volgens de Governancecode Zorg. Lees hier de publieksversie van deze code.

Cliëntenraad

Als organisatie willen wij graag weten wat onze cliënten vinden en nodig hebben. Binnen onze cliëntenraad vertegenwoordigen een aantal cliënten alle cliënten, ook zij die zelf hun stem niet kunnen laten horen. Als lid van de cliëntenraad ben je dus zichtbaar. Je durft open en eerlijk te zijn en in gesprek te gaan met onze bestuurder. Je wordt betrokken bij bepaalde beslissingen en je gaat hierover ook in gesprek met onze verwantenraad. Het is geen klachtenplatform, wij willen als organisatie graag door onze cliënten ‘gevoed’ worden. Praat je mee of heb je vragen? Neem contact op via: cliëntenraad@de-passerel.nl

Verwantenraad

Onze verwantenraad vertegenwoordigt de ouders, familie en/of vertegenwoordigers van onze cliënten. De leden zetten zich vooral in om de belangen van onze cliënten te behartigen. In bijeenkomsten met de bestuurder wordt de verwantenraad geïnformeerd en om advies gevraagd over beleidsplannen en de resultaten van De Passerel. 

De verwantenraad spant zich in om zo breed mogelijk op de hoogte te zijn van wat er leeft bij verwanten van de cliënten. Er wordt actief initiatief genomen om onderwerpen onder de aandacht te brengen van de bestuurder. Ook heeft de verwantenraad regelmatig contact met de cliëntenraad en de raad van toezicht.

De verwantenraad wil een actieve betrokkenheid van verwanten op de locaties stimuleren en hoort graag over thema’s die voor hen belangrijk zijn. Ben jij ook enthousiast om het onderlinge contact tussen ouders en verwanten te helpen verbeteren of heb je vragen? Neem dan contact op via: verwantenraad@de-passerel.nl

De verwantenraad bestaat uit de volgende leden (v.l.n.r.):

 • Albert Kuiper
 • Frans Vestergaard
 • Marc Willems
 • Jan Moolhuijzen
 • Jacqueline Driessen (voorzitter)
 • Jessica Smid
 • Pierre Willemse

De komende periode stellen de leden van de raad zich voor.
> Lees hier de eerste verhalen

Ondernemingsraad

Onze ondernemingsraad (OR) behartigt de gemeenschappelijke belangen van onze medewerkers en praat mee over belangrijke ontwikkelingen van onze organisatie. De OR vergadert regelmatig met de bestuurder en geeft uiting via commissies, vergaderingen, instemmingen en advies. Haar motto is: ‘Daar heb je een punt.’

Raad van toezicht

De raad van toezicht is voor De Passerel een belangrijke gesprekspartner. De raad richt zich op het toezicht van de kwaliteit van de zorg, de bedrijfsvoering en de financiële situatie.

Ook fungeert de raad als werkgever en klankbord voor onze bestuurder, Rob de Breij. De leden zien toe dat bij besluiten het beleid, de kwaliteit van zorg en de daarmee samenhangende processen en de risico’s op een evenwichtige manier worden gewogen.

De leden van onze raad van toezicht vinden het belangrijk om te weten hoe medewerkers hun werk ervaren en cliënten en verwanten de zorg en dienstverlening. De bezoeken aan locaties en de gesprekken hierover met onze andere gesprekspartners, de cliëntenraad, de verwantenraad en de ondernemingsraad zijn daarvoor van grote waarde.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:

 • Dick de Wit (voorzitter)
 • Karin Runia (vice-voorzitter)
 • Martin den Hartog (lid)
 • Ron de Haas (lid)
 • Nadine Elfrink (lid)

Bekijk hieronder de reglementen van de raad van toezicht